Vedtægter for LAP København og Frederiksberg

1. Navn og Hjemsted:
a. Foreningens navn er: LAP København og Frederiksberg

b. Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune.

2. Formål:
Foreningens formål er at organisere nuværende og tidligere brugere af psykiatrien i København og Frederiksberg således at foreningen formulerer politik og stiller krav til behandlingspsykiatrien og de socialpsykiatriske tilbud.

LAP København og Frederiksberg er uafhængig af partipolitiske, behandlings og religiøse interesser.

Vores mål er:

 1. At være den repræsentative forening af mennesker med psykosociale funktionsnedsættelser.
 2. At forbedre forholdene for tidligere og nuværende psykiatribrugere.
 3. At sikre indflydelse på beslutninger der træffes lokalt og i samfundet.
 4. At fremme den enkeltes ret til at bestemme over og tage ansvar for eget liv.
 5. At fremme udviklingen af et ikke medicinsk psykosocialt handicapbegreb, for eksempel i recovery understøttende forløb.
 6. At hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke vores egne oplevelser, erfaringer og behov.

3 Medlemskreds og kontingent:
1. LAP København og Frederiksberg er tilsluttet LAP, Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere, som lokalafdeling for København og Frederiksbergs områder.
2. Der er fælles kontingent for LAP København og Frederiksberg igennem Landsforeningen LAP.
3. Som medlemmer kan optages enhver der har – eller har haft – patienterfaringer indenfor psykiatrien.
4. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanketter eller på hjemmesiden lap.dk.
5. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt sit kontingent.
6. Kontingent opkræves forud årligt.

4. Ordinær generalforsamling:
1. Generalforsamlingen er foreningens højest myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail til medlemmerne. Forslag til generalforsamlingen skal være dirigenten og således også bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
3. Alle medlemmer, inklusiv de kollektive, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.
4. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af referent og dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Foreningens regnskab og budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor og af revisor suppleant.
8. Evt.

5. Ekstraordinær generalforsamling:
1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når 1/3 af medlemmerne skriftligt begrunder det overfor bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen. Varslet om ekstraordinær generalforsamling skal være mindst 2 uger.
2. Dagsorden på den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Generalforsamlingens emne
 4. Indkomne forslag
 5. Evt.

6. Bestyrelse og regnskabsår:
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og højest 9. Bestyrelsen er selvsupplerende imellem generalforsamlinger. Ved mangel på suppleanter kan bestyrelsen imellem generalforsamlinger, optage nye suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med minimum: formand, næstformand og kasserer.

2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

3. Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden.

4. Hæveberettiget er formand og kasseren.

5. Regnskabsåret følger kalenderåret.

7. Vedtægtsændringer:
1. Vedtægtsændringer kan vedtages af 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling. Hvis der er mindre end 2/3 flertal kan de vedtages på næste generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

8. Opløsning af foreningen:
1. Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.
2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. september 1999.
Dirigent: Kenneth Sørensen.

Revideret på generalforsamling 18/12-2003
Revideret på generalforsamling 5/4 -2006
Revideret på generalforsamling 14/6-2017
Revideret på generalforsamling 16/5-2018

Revideret på generalforsamling 22/9-2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.