Forretningsorden – LAP København og Frederiksberg

FORRETNINGSORDEN FOR LAP KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG`S BESTYRELSE.

 

FORRETNINGSORDEN FOR LAP KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG VORES PRINCIPPER – SOM GRUNDFORENING

1. Foreningen er forkæmper for, det psykosociale handikapsbegreb, i samarbejde med andre FAP/LAP afdelinger og landsforeningen af psykiatribrugere.

2. Vi er til for at fremme alle nuværende og forhenværende psykiatribrugeres interesser, altså mennesker i socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien eller forhenværende brugere.

3. Alle lokalforeninger, også LAP KBH, er underlagt landsforeningens principprogram og vi har centralt kontingent pligt. Principprogrammet revideres på landsmødet.

4. Vi er en NGO – en ikke statslig organisation.

5. Vi er en psykiatrisk patientforening/sygdomsbekæmpende forening og en socialpolitisk forening.

LAP KØBENHAVN OG FREDERIKSBERGS MÅLSÆTNINGER

1. Vi arbejder for åben dialog og individuel recovery.

2. Vi kæmper for inklusion i samfundet.

3. Vi har en tilgang til gensidig støtte af os selv og andre.

4. Vi arbejder som en interesseorganisation, samt en social forening.

5. Vi anerkender en samfundsforpligtelse, når mennesker er til fare for sig selv eller andre.

6. Vi er som forening solidariske med mennesker under tvang, samt patienter fra retspsykiatrien.

LAP VENDEPUNKTER

• Vendepunkter arrangerer recovery kurser med udgangspunkt i individuel recovery. VP-kurser faciliteres af to instruktører, som har relevante kvalifikationer.

• Instruktørerne er uddannede og honorerede for at undervise.

MEDLEMSKAB AF LAP KBH OG RETTIGHEDER FOR MEDLEMMER

1. Man kan opnå medlemskab centralt, igennem landsforeningen af psykiatribrugere (LAP), f.eks. via hjemmesiden – lap.dk eller pr. blanket.

2. Man kan overflytte sit grundforenings medlemskab til vores forening fra en forening i samme region, hvis bestyrelsen godkender.

3. Man kan indsende forslag til LAP KBH’s bestyrelse, på kontor@lap-kbh.dk.

4. Medlemmer af LAP KBH har høringsret, hvis foreningens bestyrelse behandler et punkt, som vedrører medlemmets stilling i foreningen.

5. Alle medlemmer, kontingent betalende, har retten til deltagelse i den årlig ordinære generalforsamling.

6. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal være medlemmerne i hænde med 14 dages varsel og generalforsamlingen skal indkaldes inden udgangen af april.

Se eventuelt mere om generalforsamlingspunktet i vedtægternes §4 på: https://lap-kbh.dk/vedtaegter-lapkbh/

ARBEJDET I BESTYRELSEN:

OPTAGELSE I BESTYRELSEN

1. Et medlem af bestyrelsen skal være dedikeret til at gøre godt for foreningen og selv have psykiatri erfaring, samt kontingent betalende i LAP KBH.

2. Man kan vælges ind i bestyrelsen på generalforsamlingen eller insuppleres senere.

MØDESKIK I BESTYRELSEN

MØDEFREKVENS OG AFHOLDELSE AF MØDER

1. Det er en ret for bestyrelsesmedlemmer at få en indkaldelse til bestyrelsesmøde via mail, med en uges varsel, som indeholder minimum en dagsorden, samt tid og sted for mødets afholdelse.

2. Vi afholder ca. ti ordinære bestyrelsesmøder om året og en ordinær generalforsamling. Et af møderne er minimum efter generalforsamlingen, som et konstituerende møde.

3. Der tilstræbes ferie i juli og december måned.

4. Vi afholder vores møder normalt – den sidste onsdag i måneden, klokken 16.30 og der er en bid brød til mødet.

5. Hvis man ikke har en bestemmelse om et tvivlsspørgsmål? Kan landsforeningen af psykiatribrugere være en inspirationskilde til en løsning.

PRINCIPPER FOR GOD MAILKULTUR I LAPKBH´S BESTYRELSE

1. Brug kun ”svar alle” – funktionen på en mailtråd, når alle i bestyrelsen har brug for svaret.

2. Lad være med at lave personlige debatter på mails, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er med.

3. Søg at begrænse mailudvekslingen, så flest mulige bestyrelsesbeslutninger tages på bestyrelsesmøderne.

4. Lad være med at over-orientere alle om alt.

5. Sørg for, at der er sammenhæng mellem mailens overskrift og indhold, så det er let for modtageren at få

6. Overblik og systematisere sine mails.

7. Start en ny mailtråd når du starter et nyt emne.

RET TIL ADGANG

1. Det er altid bestyrelsens ret at kunne kommunikere med hinanden internt. Derfor er det et formandsansvar, at en kontaktliste udarbejdelse efter valg af nyt/nye bestyrelsesmedlemmer i LAP KBH.

2. Bestyrelsesmedlemmerne har retten til at se foreningens økonomi og dertil hørende saldobevægelser.

ARBEJDET SOM FORMAND, NÆSTFORMAND OG KASSER

1. Det er formandens opgave at indkalde til bestyrelsesmøder.

Dagsordenens indhold:

1. Velkomst ved formand

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

4. Godkendelse af dagsorden

5. Siden sidst

6. Mødets emne(r).

7. Eventuelt

8. Næste møde

ØKONOMISTYRING

1. Fra 2019 er det LAP Danmark der er økonomisk ansvarlige for udførelsen af vores regnskab.

2. Vi modtager gerne bidrag.

3. Alle udgifter over 500 kr. skal godkendes af bestyrelsen.

4. Vores vedtægter kræver formanden og næstformandens godkendelse af alle udgifter.

a. Budgettet skal holdes.

b. Undtagelsesvis er fornyelse af fornødenheder, som printerblæk eller essentielt inventar.

c. Foreningen må ikke stifte gæld.

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

1. Formandens beretning.

2. Regnskabet og budgettet præsenteres for medlemmerne.

3. Indkomne forslag skal være foreningen i hænde en uge i forvejen.

4. Valg af højest ni bestyrelsesmedlemmer og mindst fem.

GRUPPER OG FRIVILLIGE I FORENINGEN

TRYGHEDSAFTALEN

1. Ved arrangementer er det formanden eller begivenhedens facilitator der er ansvarlig for reglernes opretholdelse.

2. Man må altid trække sig tilbage fra et LAP arrangement, hvis nødvendigt.

3. Man kan blive bedt om – at forlade et møde, hvis man ikke respekterer tryghedsaftalen!

4. Hvis der er en risiko for vold eller truende adfærd, så rømmes mødelokalet og hvis det er sikkert, bliver facilitator tilbage og taler sig til rette med den oprevne.

FORENINGENS RULLENDE KALENDER

FASTE BEGIVENHEDER

• Ordinær generalforsamling

• Landsmødet i landsforeningen af psykiatribrugere

• Minoriteternes grundlovsdag

• Sankt Hans/Sommerfest

• Julefrokost

HISTORIE

KORT OM VORES FORENING

1. LAP København og Frederiksberg blev stiftet under navnet; Foreningen Af Psykiatribrugere (FAP), i 1999. Vi har siden hen skiftet navn til LAP – Landsforeningen Af Psykiatribrugere (LAP).

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist